قطعات تسمه کش ترنسپک

تسمه کش ترنسپک TP-201

تسمه کش Jampack 11 جمپک

تسمه کش Jampack 11
TP-202_00040

دستگاه تسمه کش Jampack 21

تسمه کش Jampack 21
TP-202_00040

تسمه کش اتوماتیک TP6000

تسمه کش اتوماتیک TP6000
TP-202_00044